Геймификация

Интеграцията на игрови елементи в неигрален контекст

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Включване на интерактивни компоненти. От пасивно взаимодействието със съдържанието става активно

ЦЕЛ

Изпълнение на задача. Може да се изисква определена последователност от действия или спазване на правила

ПРОГРЕС

Измерване на напредъка по пътя към изпълнението на целта. Придобиване на ресурс (точки, кредити) и ранг (титла)